Jovan Popovic Kikinda

Stručna veća i timovi

LogoJPopovic

facebook-logo-square-webtreatsetc 106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker  

 

 

 

AktivneSkole           12027596 162669527414365 4335412259158504929 n

Serbian Chinese (Simplified) English German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Stručna veća i timovi

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI PRIRODNIH NAUKA: MATEMATIKA, FIZIKA, TIO, INFORMATIKA I RAČUNARSTVO
Članovi ovog veća su:

   • Vulić Jelena, nastavnica fizike (predsednik veća)
   • Volarov Dragana, nastavnica matematike
   • Kovačević Jelena, nastavnica matematike
   • Pavlović Svetlana, nastavnica TIO
   • Vajagić Nemanja, nastavnik informatike i računarstva

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI PRIRODNIH NAUKA: BIOLOGIJA, HEMIJA, GEOGRAFIJA
Članovi ovog veća su:

   • Vunjak Dragana, nastavnica hemije (predsednik veća)
   • Gašić Olivera, nastavnica geografije
   • Đurić Kun Nevenka, nastavnica biologije

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI DRUŠTVENIH NAUKA: SRPSKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK, NEMAČKI JEZIK, ISTORIJA

Članovi ovog stručnog veća su:

   • Grbić Božana, nastavnica srpskog jezika (predsednik veća)
   • Vujadinov Renata, nastavnica srpskog jezika
   • Kovrlija Vesna, nastavnica engleskog jezika
   • Mučalov Milena, nastavnica engleskog jezika
   • Tornjanski Katarina, nastavnica nemačkog jezika
   • Knežević Jelena, nastavnica istorije

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI VEŠTINA: FIZIČKO VASPITANJE, MUZIČKA KULTURA, LIKOVNA KULTURA
Članovi ovog veća su:

   • Mišković Aleksandar, nastavnik fizičkog vaspitanja (predsednik veća)
   • Radivojša Nikola, nastavnik fizičkog vaspitanja
   • Arnuš Goran, nastavnik fizičkog vaspitanja
   • Ćuk Jasmina, nastavnica muzičke kulture
   • Kojić Grandić Smiljana, nastavnica likovne kulture

STRUČNO VEĆE ZA OBLAST RAZREDNE NASTAVE
Članovi ovog stručnog veća su:

   • Perović Snežana, nastavnica razredne nastave (predsednik veća)
   • Piperski Ljiljana, nastavnica razredne nastave
   • Matejin Dušica, nastavnica razredne nastave
   • Mišković Gordana, nastavnica razredne nastave
   • Ljiljak Slavica, nastavnica razredne nastave
   • Marković Ljiljana, nastavnica razredne nastave
   • Jančić Katica, nastavnica razredne nastave
   • Draško Draženka, nastavnica razredne nastave
   • Tasovac Zorica, nastavnica razredne nastave
   • Cucić Imbronjev Nataša, nastavnica razredne nastave

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

   • Ivana Aškić, stručni saradnik
   • Dragana Volarov, nastavnica matematike
   • Milena Mučalov, nastavnica engleskog jezika
   • Jelena Knežević, nastavnik istorije
   • Nataša Imbronjev Cucić, nastavnica razredne nastave
   • Draženka Draško, nastavnica razredne nastave
   • Katarina Tornjanski, nastavnica nemačkog jezika
   • Danijela Pudar, roditelj
   • Petar Grbić, predstavnik lokalne zajednice

Zadatak stručnog aktiva je da sačini Školski razvojni plan za period od tri godine  odredi razvojne i specifične ciljeve i zadatake kao i aktivnosti kojima će se isti realizovati. O ostvarenim i neostvarenim aktivnostima i postignutim rezulatatima obaveštava sve članove kolektiva.

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

   • Ljiljana Piperski – nastavnica razredne nastave
   • Jančić Katica – nastavnica razredne nastave
   • Perović Snežana – nastavnica razredne nastave
   • Draško Draženka – nastavnica razredne nastave
   • Ivana Aškić – stručni saradnik
   • Kovrlija Vesna – nastavnica engleskog jezika
   • Grbić Božana – nastavnica srpskog jezika
   • Katarina Tornjanski – nastavnica nemačkog jezika
   • Kojić Smiljana – nastavnik likovne kulture
   • Gašić Olivera – nastavnica geografije (građansko vaspitanje)
   • Knežević Jelena – nastavnica istorije
   • Kovačević Jelena – nastavnica matematike
   • Vulić Jelena– nastavnica fizike
   • Đurić Kun Nevenka – nastavnica biologije
   • Pavlović Svetlana – nastavnica tehničkog i informatičkog obrazovanja
   • Jasmina Ćuk – nastavnik muzičke kulture
   • Veličkov Jelena – verska nastava
   • Vajagić Nemanja – informatika i računarstvo
   • Aleksandar Stojkov – romski jezik sa elementima nacionalne kulture

Zadatak aktiva je da prati ostvarivanje Školskog programa , stara se o ostvarivanju postavljenih opšti i specifičnih ciljeva i zadataka obrazovanja i vaspitanja.

STRUČNI TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

   • Aškić Ivana, pedagog škole (predsednik tima)
   • Krvopić Jelena, direktor škole
   • Vujadinov Renata, profesor srpskog jezika
   • Gašić Olivera, profesor geografije
   • Vunjak Dragana, profesor hemije
   • Mišković Gordana, profesor razredne nastave
   • Perović Snežana, profesor razredne nastave
   • Tasovac Zorica, profesor razredne nastave

Tim utvrđuje postupke praćenja ostarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno - vaspitnog rada, osnova i merila za samovrednovanje i vrednovanje kvaliteta rada ustanove radi osiguranja svih oblika obrazovno – vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostaruje.

STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA

   • Jelena Krvopić, direktor škole
   • Ivana Aškić, stručni saradnik
   • Goran Arnuš, nastavnik fizičkog vaspitanja
   • Svetlana Pavlović, nastavnica tehničkog i informatičkog obrazovanja (rukovodilac tima)
   • Mišković Gordana, nastavnica razredne nastave
   • Slavica Ljiljak, nastavnica razredne nastave
   • Dragana Volarov, nastavnica matematike

Zadatak tima je da sačini plan zaštite za učenike i koordinira sprovodjenje mera zaštite učenika, izradu i realizaciju programa zaštite učenika.

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

   • Slavica Ljiljak, nastavnica razredne nastave
   • Jelena Vulić, nastavnica fizike
   • Božana Grbić, nastavniica srpskog jezika
   • Jelena Kovačević, nastavnica matematike
   • Ivana Aškić, stručni saradnik
   • Dušica Matejin, nastavnica razredne nastave

Podršku u radu pružaće i saradnica u nastavi Jelena Grbić. 

Zadak tima je da identifikuje učenika kome je neophodan IOP, osmišljava mere za sprovođenje IOP-a, brine o saradnji nastavnika i roditelja, prati sprovođenje IOP-a, sarađuje sa OŠ „6.  oktobar“ kao servisnim centrom – neposredna pomoć defektologa.

STRUČNI TIM ZA PLANIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA U USTANOVI

   • Nataša Imbronjev Cucić, nastavnica razredne nastave
   • Jelena Vulić, nastavnica fizike
   • Ivana Aškić, stručni saradnik
   • Katarina Tornjanski, nastavnica nemačkog jezika
   • Jelena Krvopić, direktor škole

Zadatak tima je da utvrđuje potrebe pojedinaca i ustanove, izrađuje godišnji lični plan profesionalnog razvoja zaposlenih, rednuje uticaj stručnog usavršavanja na razvoj i postignuća dece i učenika i analizira rezultate samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja u odnosu na dobiti stručnog usavršavanja.

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Pedagoški kolegijum čine predsednici stručnih veća i stručnih aktiva. Članovi pedagoškog kolegijuma naše škole za tekuću školsku godinu su:

   • Jelena Krvopić, direktor škole
   • Dušica Matejin, nastavnica razredne nastave
   • Nevenka Đurić Kun, nastavnica biologije
   • Jelena Vulić, nastavnica fizike
   • Draženka Draško, nastavnica razredne nastave
   • Olivera Gašić, nastavnica geografije
   • Ivana Aškić, stručni saradnik

Nadležnosti pedagoškog kolegijuma su da se stara o osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada, prati ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i obrazovnih standarada,vrednuje rezultate rada nastavnika i stručnog saradnika, preduzima mere za jedinstven i usklađen rad sa učenicima i odraslima u procesu obrazovanja i vaspitanja i rešava druga stručna pitanja obrazovno-vaspitnog rada.

PROGRAM AKTIVNE ŠKOLE

Program Aktivne škole je sastavni deo Strategije razvoja školskog sporta u AP Vojvodine, a odnosi se na posebnu brigu škola o fizičkoj aktivnosti i zdravlju svih đaka. Naša škola je 28. maja predhodne školske godine ispunjavajući sve date kriterijume dobila sertifikat i time postala Aktivna škola.

Članovi projektnog tima su:

1.Jelena Krvopić, nastavnik fizičkog vaspitanja - koordinator/direktor škole/
2.Ljiljana Marković, učiteljica
3.Vasa Mikalački, nastavnik fizičkog vaspitanja
4.Ivana Aškić, pedagog škole
5.Olgica Detari, kuvarica
6.Dejan Latković, predstavnik roditelja
7.Milica Latković, učenica
8.Svetislav Vukmirica, predstavnik lokalne zajednice